Тогтвортой хөгжлийг бий болгоход эмэгтэйчүүдийн идэвхтэй оролцоо нь нэн чухал үүрэгтэй.

Даян дэлхийн хүртээмжтэй, тогтвортой хөгжлийг бий болгоход, зохистой ажил эрхэлдэг эмэгтэйчүүдийн идэвхтэй оролцоо нь нэн чухал үүрэгтэй.  Ард түмэн нь хүмүүсийн эрх тэгш байдлын тухай зарчмыг ухаарч ойлгосон улс орнууд чанартай  боловсрол,  хүртээмжтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй, сургууль төгсөгчдийн тоо өндөр, нас баралт бага, нэг…